کمک اضطراری و بحرانی

ما به خانواده ها و افرادی که در شرایط سخت زندگی و یا یک اتفاق غیرمنتظره دچار مشکل شده اند ، کمک می کنیم.