خدمات پشتیبانی از وضوح وضعیت

یک سرویس پشتیبانی برای کمک به افرادی که به دنبال حل وضعیت مهاجرت خود هستند با وزارت امور داخلی.

What does this program offer?

پشتیبانی می تواند شامل مدیریت پرونده و پشتیبانی عملی باشد. کمک مالی توسط وزارت امور داخلی تعیین می شود.

چه کسی می تواند به این برنامه دسترسی پیدا کند?

پناهجویانی که در جامعه زندگی می کنند منتظر حل ویزای محافظت هستند و از یک کودک زیر شش سال محروم ، آسیب پذیر یا مراقبت می شوند.

$
چه هزینه ای دارد?

بدون هزینه

How to access this program?

با شماره 1800 819 447 یا (03) 6278 1660 بین ساعت 9 صبح و 5 بعد از ظهر ، دوشنبه تا جمعه یا با ایمیل msp.info@aohtas.org.au تماس بگیرید.

لطفا بهترین زمان تماس با ما را برای ما بگویید.

What does this program offer?

پشتیبانی می تواند شامل مدیریت پرونده و پشتیبانی عملی باشد. کمک مالی توسط وزارت امور داخلی تعیین می شود.

چه کسی می تواند به این برنامه دسترسی پیدا کند?

پناهجویانی که در جامعه زندگی می کنند منتظر حل ویزای محافظت هستند و از یک کودک زیر شش سال محروم ، آسیب پذیر یا مراقبت می شوند.

$
چه هزینه ای دارد?

بدون هزینه

How to access this program?

با شماره 1800 819 447 یا (03) 6278 1660 بین ساعت 9 صبح و 5 بعد از ظهر ، دوشنبه تا جمعه یا با ایمیل msp.info@aohtas.org.au تماس بگیرید.

Do you have feedback for us?

لطفا بهترین زمان تماس با ما را برای ما بگویید.