مشاوره ازدواج

ما یک سرویس مشاوره قبل از ازدواج به نام FOCCUS (تسهیل ارتباطات زوج آزاد ، درک و مطالعه) ارائه می دهیم. این برای کمک به زوجین است که در مورد روابطشان تأمل کنند.

What does this program offer?

دو یا چند جلسه با شریک زندگی تان در هنگام تمایل به ازدواج بر نقاط قوت و چالش های شما تمرکز دارد.

چه کسی می تواند به این برنامه دسترسی پیدا کند?

هرکسی که فکر ازدواج می کند

$
چه هزینه ای دارد?

$200

How to access this program?

با شماره 1800 819 447 تماس بگیرید

لطفا بهترین زمان تماس با ما را برای ما بگویید.

What does this program offer?

دو یا چند جلسه با شریک زندگی تان در هنگام تمایل به ازدواج بر نقاط قوت و چالش های شما تمرکز دارد.

چه کسی می تواند به این برنامه دسترسی پیدا کند?

هرکسی که فکر ازدواج می کند

$
چه هزینه ای دارد?

$200

How to access this program?

با شماره 1800 819 447 تماس بگیرید

Do you have feedback for us?

لطفا بهترین زمان تماس با ما را برای ما بگویید.