خانه و مسکن

حمایت از تاسمانیان مسن تحت استرس مسکن برای تأمین مسکن پایدار ، مقرون به صرفه و ایمن.

What does this program offer?
 • پشتیبانی برای حل مشکلات در مسکن فعلی شما
 • در بودجه ریزی کمک کنید
 • کمک در یافتن اجاره خصوصی
 • ارجاع
 • پشتیبانی در شرایط بحران مسکن
 • به اسکان در خانه جدید خود کمک کنید.
چه کسی می تواند به این برنامه دسترسی پیدا کند?
 • افراد بالای 65 سال
 • افراد بومی یا TSI بالای 50 سال
 • کسانی که زودرس به دلیل ناتوانی ، استفاده از مواد ، خدمت سربازی یا بی خانمانی پیری می کنند
 • مهاجران کودک سابق
 • مردم نسل به سرقت رفته
 • سربازان فراموش شده
 • افرادی که در مراقبت از خارج از خانه بوده اند.
$
چه هزینه ای دارد?

بدون هزینه

How to access this program?

با شماره 1800 819 447 تماس بگیرید

لطفا بهترین زمان تماس با ما را برای ما بگویید.

What does this program offer?
 • پشتیبانی برای حل مشکلات در مسکن فعلی شما
 • در بودجه ریزی کمک کنید
 • کمک در یافتن اجاره خصوصی
 • ارجاع
 • پشتیبانی در شرایط بحران مسکن
 • به اسکان در خانه جدید خود کمک کنید.
چه کسی می تواند به این برنامه دسترسی پیدا کند?
 • افراد بالای 65 سال
 • افراد بومی یا TSI بالای 50 سال
 • کسانی که زودرس به دلیل ناتوانی ، استفاده از مواد ، خدمت سربازی یا بی خانمانی پیری می کنند
 • مهاجران کودک سابق
 • مردم نسل به سرقت رفته
 • سربازان فراموش شده
 • افرادی که در مراقبت از خارج از خانه بوده اند.
$
چه هزینه ای دارد?

بدون هزینه

How to access this program?

با شماره 1800 819 447 تماس بگیرید

Do you have feedback for us?

لطفا بهترین زمان تماس با ما را برای ما بگویید.