About Us

درباره CathCare

CathCC Tasmania آژانس خدمات اجتماعی اولیه کلیسای کاتولیک است. ما حدود 60 سال فعالیت داریم و ما به ارائه خدمات حرفه ای ، حمایتی و دلسوزانه افتخار می کنیم.

در سرتاسر ایالت ، ما طیف وسیعی از برنامه های حمایتی را ارائه می دهیم که بدون توجه به پیشینه یا شرایط ، به نیازهای افراد ، خانواده ها و جامعه پاسخ می دهند.

رسالت و ارزشها

ماموریت ما:

خدمت به افراد آسیب پذیر و محروم ، صرف نظر از شرایط و پیشینه.

دیدگاه ما:

فرهنگ متمایز مراقبت از یک جامعه پررونق.

ارزش های ما:

  • توجه
  • امید
  • تعهد
  • صداقت و پاسخگویی
  • تعالی
  • عدالت اجتماعی
هيئت مدیره
اعتبارنامه ها

CathCCare مطابق با استانداردهای زیر معتبر است:

  • ISO 9001
  • محافظت از کودکان
  • NRSCH ردیف 1